ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ НА WWW.AVATAR-VR.EU

Настоящите Общи Условия регулират отношенията между „Селестиал“ ООД, наричано по-долу за краткост Доставчик и ползвателите на услугите, предлагани от Доставчика, наричани по-долу Ползватели.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Доставчикът е „Селестиал“ ООД, с ЕИК 200681134, седалище адрес в гр. София, ул. Чумерна № 14, адрес за упражняване на дейност в гр. София, ул. Цар Самуил № 50, данни за контакт info@avatar-vr.eu, 0878 21 07 26

2. Ползвател е всяко физическо или юридическо лице, което желае да сключи договор с Доставчика за някоя от услугите, предлагани от Доставчика и които услуги ще му бъдат предоставени на адреса на дейност на Доставчика. Чрез интернет сайта на Доставчика, Ползвателят би могъл да: запази час за развлекателна игра; получи информация относно свободни часове за игра, получи информация относно стойност на услугата.

3. Доставчикът е длъжен да потвърди извършената от Ползвателя резервация само при спазване на настоящите Общи Условия (ОУ). Някои от клаузите в тези Общи условия, са пряко обвързващи единствено за потребители съгласно Закона за защита на потребителите и не се прилагат за Ползватели, независимо дали, юридически лица или физически лица, които отнасят участието си в развлекателните игри като част от своята търговска или професионална дейност. Такива клаузи са изрично упоменати като прилагащи се единствено за потребители физически лица. Всички останали клаузи в тези Общи условия се прилагат за всеки Ползвател, без значение от качеството му.

4. При извършване на заявка за резервация, Ползвателят предоставя на Доставчика необходимите за резервацията данни, а именно имена, имейл, телефон и ден и час на резервацията. Резервации се правят през интернет страницата на Доставчика или на място на адреса за извършване на дейност.

5. За извършване на резервация в интернет страницата на Доставчика, не е нужна регистрация.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

6. Преди Ползвателят да бъде обвързан с резервация и с използване на някоя от услу-гите свързани с развлекателните игри на Доставчика, Доставчикът предоставя на Ползвателя по ясен и разбираем начин цялата нормативно изискуема информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на услугата. Информа-цията по предходното изречение включва, но не само описание на услугата, цена с включен ДДС, информация за начините за плащане и др. Доставчикът и Ползвателят сключват валиден договор за използване на някоя от услугите на Доставчика, след като Ползвателят е спазил процедурата за резервация. Резервацията се извършва по следния начин: Ползвателят посещава сайта на Доставчика, Ползвателят избира ден и час за резервация, Ползвателят ес съгласява с настоящите ОУ като отбелязва това в предвиденото за целта място в сайта. След като бъде финализирана резервацията, Ползвателят получава потвърждение на посочената от него електронна поща или телефон, след което Доставчикът предоставя на Ползвателя услугата на заявения ден и час. Доставчикът е пряко обвързан от задълженията си от момента на съгласяване от Ползвателя с настоящите ОУ. След като услугата бъде предоставена, Ползвателят получава нов имейл от Доставчика, в който бива запитан относно това дали е доволен от услугата и бива поканен да хареса фейсбук страницата на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да отказва обработка на резервации и след като е изпратил потвърждението й до Ползвателя, като отказът може да бъде извършен по имейл или по телефон. Доставчикът може да откаже обработка на резервацията, когато съ-ществуват основателни съмнения, че резервацията е неавтентична, в това число, че не изхожда от Ползвателя, описан в същата или други технически причини.

7. Развлекателните игри, които Доставчикът предлага и предоставя, са подробно опи-сани на интернет страницата.

8. За участие в развлекателните игри предоставяни от Доставчика, Ползвателят следва да извърши резервация, като избере час и ден, в който да посети адреса на извършване на дейност на Доставчика. Ползвателят следва да предостави необходимите за целта данни, а именно имена, електронна поща, телефонен номер. Преди да се предостави услугата, ползвателят декларира, че при него не са налице някои от следните състояния: Бременност, Епилепсия, Вестибупатии – вертижен синдром, Мениеров синдром, Неконтролирана хипертония, Ритъмно-сърдечни илисърдечно съдови заболявания, Панически атаки и разстройства, Прекаран инфаркт, инсулт или нарушение на сърдечния ритъм, Вътрешна или пигментна глаукома, Хиперакузис, Страхови и фобийни състояния.

9. При неточни данни, предоставени от Ползвателя, като например грешен имейл или телефон, както и при невъзможност за посещение на адреса на извършване на дейност на Доставчика, независещи от Доставчика, Доставчикът не носи отговорност.

10. След потвърждаване на направената резервация и след посещение на място в избрания ден и час, Доставчикът се задължава да осигури на Ползвателя участие в избраната от него развлекателна игра

III. ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ

11. Начини на плащане: плащане на място или по банка. Плащанията се извършват авансово в пълен размер.

12. Цената е с включен ДДС и е посочена в лева, като конкретната цена на всяка развлекателна игра и услуга се предоставя от Доставчика.

IV. ПРАВО НА ОТКАЗ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

13. За услугите, предлагани от Доставчика правото на отказ не е валидно тъй като при започване на изпълнение на услугата по предоставяне на развлекателна игра, веднага започва изпълнението й и потребителят губи правото си на отказ. Резервирайки час Доставчикът губи възможност да запази този час на друг потенциален Ползвател. Ползвателят има възможност да отмени извършена от него резервация в срок от 24 часа преди часът на резервацията, като отмяната се извършва по телефон или по имейл.

14. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се отнася и за Ползватели физически лица, които извършват резервации с цел използването им в своята търговска или професионална дейност или за Ползватели юридически лица.

15. Правото на отказ по чл. 50 от ЗЗП не се прилагат за договори за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

16. Ползвателят декларира, че е съгласен, че изпълнението на услугата по всяка заявена развлекателна игра, започва от момента, в който услугата му е предоставена, поради което правото на отказ не е валидно. В случай, че Ползвателя желае да се откаже от закупената от него услуга, следва да се свърже с Доставчика, като Доставчикът по своя преценка би могъл да възстанови заплатената сума или част от нея, но в никакъв случай не е ангажиран с тази своя възможност.

17. В случай, че Доставчикът прецени, че ще възстанови на Ползвателя заплатената от него сума или част от нея, това възстановяване ще се извърши в съответствие с чл. 54, ал. 2 от ЗЗП – Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

18. Гаранционната отговорност не е приложима, тъй като характера на услугите не предполага това.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

19. Доставчикът е администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на информацията, предоставяна от Ползвателя. Разкриване на лични данни е възможно при спазване на нормативно установения ред за това. Ползвателят е уведомен, че с оглед изпълнение на задълженията от страна на Доставчика, последният ще обработва, включително съхранява, подадените от Ползвателя лични данни именно за целите на изпълнение на Договора. Личните данни ще бъдат съхранявани, обработвани и съответно заличени, съгласно изискванията на действащото законодателство, като повече информация за това се съдържа в Политиката на обработване на лични данни на Доставчика, публикувана на интернет страницата му.

20. Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на компютъра или мобилното устройство, чрез които Ползвателят е посещавам интернет страницата и се изтегля от него при следващи посещения. Доставчикът използва бисквитки с цел подобряване и улесняване на всяко следващо посещение на Ползвателя. Бисквитките не се използват за съхраняване на лична информация или за разкриване на информация на трети лица. Подробна информация за „бисквитките“ е публикувана на сайта на Доставчика.

21. Доставчикът не нарушава чужди права на интелектуална собственост. Доставчикът не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика. Предоставените от Доставчика услуги остават изцяло негово авторско право и неправомерното им използване от трети лица, включително от Ползвателя (извън целите на договорните отношения между двете страни) подлежи на законови санкции. Ползвателят декларира, че е наясно, че с настоящите Общи условия и по отношение на отношенията между страните, не се прехвърлят права на интелектуалната собственост и нищо не следва да се тълкува в този смисъл. По време на изпълнение на услугите, Доставчикът може да предостави на Ползвателя материали, свързани с изпълнение на услугата, които материали остават собственост на Доставчика.

22. Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила. Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му. Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

23. Ползвателят отговаря за виновното неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия, като се задължава да обезщети Доставчика за всички загуби, вреди и пропуснати ползи, причинени вследствие на неизпълнението.

24. Доставчикът може да променя настоящите ОУ по всяко време и да ги публикува на сайта си, като за целта уведомява за промяната на видно място в сайта си. Ако някоя разпоредба в настоящите ОУ се определи за нищожна или неприложима, останалата част от тях остават в сила дотолкова, доколкото е достатъчна за осъществяване на целите и намеренията на страните.

25. В случай на спор между Доставчикът и Ползвателя, Ползвателят има възможност да се свърже с местния орган за алтернативно решаване на спорове (ADR/ОАРС), след като не е успял да реши спора с Доставчика. Органът за алтернативно решаване на спорове за територията на Република България е:

Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София, пл. Славейков 4 А.

За разрешаване на спора между страните, Ползвателят би могъл да се свърже директно с Доставчика и в духа на добрите търговски отношения страните да предприемат мерки по разрешаване на спора. Доставчикът приема сигнали и жалби на адреса си на управление, както и на имейла си, всеки работен ден и в рамките на работното му време.

26. Настоящите Общи Условия са съобразени с българското законодателство. За всички неуредени с настоящите ОУ случаи се прилага действащото към момента законодателство в Република България, а съдебните спорове се отнасят до съответно компетентния съд в Република България.